Studio ZE

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Studio ZE BV, verder in deze Voorwaarden te noemen “Studio ZE”, betrekking hebbend op
bouwkundige en vastgoed dienstverlening en expertise.

Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:
opdrachtnemer: Studio ZE, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 59386029, opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en betalingen e.d. met betrekking tot die vorm van dienstverlening welke bestaat uit het verstrekken van bouwkundig en/of vastgoed advies, inspecties en rapportages, management, tekenwerk en ontwerp.
2.2 Telkens wanneer in deze voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” wordt daaronder verstaan een klant die van Studio ZE diensten ontvangt onverschillig welke overeenkomst of rechtshandeling hieraan ten grondslag ligt. Onder “opdracht” in deze voorwaarden wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover door Studio ZE schriftelijk is aanvaard.
2.3 In deze voorwaarden wordt met consument die opdrachtgever bedoeld, die een natuurlijk persoon is niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2.4 Bepalingen die door Studio ZE met de hand of mechanisch zijn toegevoegd of gewijzigd, gaan voor de gedrukte bepalingen van deze voorwaarden. Evenzo gaan schriftelijke afspraken, die na de totstandkoming van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst of rechtshandeling zijn gemaakt, boven de
bepalingen van deze voorwaarden.
Artikel 3. Aanbiedingen
3.1 Door Studio ZE verstrekte informatie en aanbiedingen zijn louter informatief en binden niet.
3.2 Mondelinge of telefonische afspraken zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Opdracht
4.1 Onder opdracht in deze voorwaarden wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover deze door Studio ZE is aanvaard. Pas nadat Studio ZE een opdracht schriftelijk heeft bevestigd is Studio ZE gebonden.
4.2 Alle opdrachten worden door Studio ZE schriftelijk bevestigd. Voor de aard en de omvang van de opdracht is de omschrijving hiervan in de schriftelijke opdrachtbevestiging bepalend.
4.3 Wijzigingen die tijdens de uitvoering van de opdracht worden opgedragen, daaronder meer- en minderwerk begrepen – zonder schriftelijke bevestiging van Studio ZE zijn deze niet bindend.
4.4 Studio ZE heeft het recht de werkzaamheden naar eigen inzichten, al dan niet in gedeelten, door inschakeling van derden, uit te voeren.
4.5 De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet dan nadat Studio ZE beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Studio ZE is ontvangen of zekerheid t.b.v. Studio ZE is gesteld.
4.6 De opdrachtgever verschaft Studio ZE alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de opdracht.
4.7 Studio ZE zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Studio ZE geeft echter geen garantie met betrekking tot verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
4.8 De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger garandeert dat Studio ZE vrij toegang verkrijgt tot het bouwwerk en alle benodigde te inspecteren onderdelen voor het behoorlijk uitvoeren van de werkzaamheden, w.o. zolders, kruipruimten etc.
4.9 Opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger hebben de plicht om de inhoud van de door Studio ZE opgestelde rapportages en/of verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid. De opdrachtgever dient binnen 10 dagen na dagtekening van de rapportage wijzigingen en/of aanmerkingen aan Studio ZE te melden. Tenzij binnen voornoemde termijn wijzigingen en/of aanmerkingen door of namens opdrachtgever zijn ontvangen wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de door Studio ZE uitgevoerde werkzaamheden, rapportage en/of adviezen.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Alle prijzen in onze aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij omschreven diensten.
5.2 Bij het aanbieden van offerte houdt Studio ZE haar prijzen drie maanden na offertedatum gestand.

Artikel 6. Termijn van uitvoering
6.1 Indien een termijn genoemd wordt voor verrichting van diensten is deze naar redelijkheid en billijkheid bij benadering opgegeven, doch is niet bindend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.
6.2 Overschrijding van uitvoeringstermijnen geeft de opdrachtgever het recht op ontbinding indien na een periode van zes weken na het ontstaan van de overmacht of andere oorzaak, buiten de schuld van de opdrachtgever, niet is weggenomen.

Artikel 7. Betalingen en verzuim
7.1 Betaling van rekening(en) door de opdrachtgever dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op de bankrekening van Studio ZE.
7.2 Alle betalingen dienen zonder aftrek of verrekening te geschieden.
7.3 Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Aan de opdrachtgever kan vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van termijnfacturen, dan heeft Studio ZE het recht de resterende werkzaamheden op te schorten.
7.4 Alle werkelijk door Studio ZE gemaakte kosten om tot voldoening van zijn declaraties te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Annulering
8.1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht, door opdrachtgever welke niet overeenkomstig artikel 8.2 en 8.3 van deze voorwaarden zijn, heeft Studio ZE recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten welks vermeerderd met geraamde winstderving.
8.2 Indien uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zodra de overmachtsituatie vier weken heeft geduurd.
8.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Onder overmacht is mede begrepen het geval, dat Studio ZE door een storing van geestelijke of lichamelijke vermogens de opdracht niet meer naar behoren kan vervullen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Studio ZE is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van een ernstige en verwijtbare fout door personeel van Studio ZE begaan.
9.2 Voor de lezing van dit artikel wordt onder een verwijtbare fout verstaan: een fout, die een goed en zorgvuldig bouwkundige, opgeleid op het niveau van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale wijze van vak uitoefening, behoort te vermijden.
9.3 Studio ZE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet vermelden van gebreken tengevolge van de door de eigenaar, gebruiker, makelaar, opdrachtgever en/of derden verzwegen omstandigheden aan, of verstrekken van onjuiste gegevens over het bouwwerk.
9.4 Nimmer komt voor enige schadevergoeding in aanmerking: a. vervolg- en/of bedrijfsschade van de opdrachtgever b. schade aan derden bij de uitvoering van het werk en/of verrichtingen van diensten.
9.5 Indien uit welke hoofde dan ook Studio ZE aansprakelijk is tot vergoeding van schade, zal bij een geringe waarde van de gegeven opdracht de schadevergoeding dienovereenkomstig gematigd worden.
9.6 De door Studio ZE te vergoeden schade is per opdracht steeds beperkt tot een maximaal bedrag gelijk aan drie maal het honorarium voor de betreffende opdracht met als maximum van tienduizend euro. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade gelden de in onderhavige voorwaarden vermelde maxima en zal een aftrek als verrekening plaatsvinden voor ouderdom en bouwkundige staat van het object of het bouwkundige onderdeel waarop de schade betrekking heeft of waaraan de schade is ontstaan.
9.7 Indien Studio ZE, met in achtneming van het in deze voorwaarden bepaalde, aansprakelijk is voor een schade, is Studio ZE gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.
9.8 Elke aansprakelijkheid van Studio ZE vervalt door het verloop van twee jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd, wordt aangemerkt de dag waarop Studio ZE de einddeclaratie ter zake van de opdracht heeft verzonden.
9.9 Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden Studio ZE van aansprakelijkheid ter zake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan deze aansprakelijkheid van Studio ZE vervalt.
9.10 Studio ZE is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door Studio ZE ingeschakelde derden.

Artikel 10. Geschillen
10.1 Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1 Op deze voorwaarden en alle daarmee samenhangende stukken of afspraken is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 12. Depot
12.1 De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 59386029 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Rotterdam, Alexander

.

.

.

.

.

.

In ontwikkeling

Bergen op Zoom, Markiezaten

Capelle aan den IJssel, Capelsebrug